Svg Vector Icons : http://www.onlinewebfonts.com/icon
imformation-intro-image

Όροι Χρήσης

 

 • ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
  Στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα  kentia.gr - επίσημη ιστοσελίδα μας, διαθέτουμε και προωθούμε προς πώληση τα προϊόντα της εταιρείας μας με την επωνυμία «ΚΕΝΤΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ – ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΛΕΥΚΩΝ ΕΙΔΩΝ & ΚΕΝΤΗΜΑΤΩΝ» που φέρει τον διακριτικό τίτλο "ΚΕΝΤΙΑ Α.Ε.", η οποία εδρεύει στο Μοσχάτο Αττικής, οδός Λευκάδος 17, με ΑΡ.Μ.Ε.:30049/01ΝΤ/Β/93/217»00»,  Α.Φ.Μ. :094443136, Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ Πειραιά, αριθμό Γ.Ε.ΜΗ :044395307000 ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας eshop@kentiamore.gr και τηλέφωνο: 210 4832832.

  Σκοπός του ιστοσελίδας μας είναι η ενημέρωση του καταναλωτικού κοινού και η προώθηση και πώληση μέσω του διαδικτύου των προιόντων της εταιρείας μας. Η εταιρεία διενεργεί ελεύθερα και τροποποιεί χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση ή προθεσμία την τιμολογιακή της πολιτική, τις προσφορές και  εκπτώσεις των προς πώληση προιόντων.

  Ο επισκέπτης-χρήστης-πελάτης-μέλος της ιστοσελίδας και του καταστήματός μας θεωρείται ότι αφού μελέτησε προσεκτικά πριν την επίσκεψη /χρήση των υπηρεσιών της ιστοσελίδας μας, συγκατατίθεται  ανεπιφύλακτα στους αναλυτικά στο παρόν περιγραφόμενους όρους χρήσης, χωρίς καμία εξαίρεση, όπως κάθε φορά ισχύουν και αφορούν στο σύνολο του περιεχομένου της ιστοσελίδας. Σε περίπτωση διαφωνίας του έστω και με έναν από τους όρους, οφείλει να απέχει της χρήσης της ιστοσελίδας. 
   
 • ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ  - ΑΣΦΑΛΕΙΑ
  Η kentia.gr συλλέγει προσωπικά δεδομένα α) όταν ο επισκέπτης - χρήστης – πελάτης - μέλος εγγράφεται στις υπηρεσίες του β) όταν χρησιμοποιεί τα προϊόντα ή / και τις υπηρεσίες του και γ) όταν επισκέπτεται τις σελίδες του ή/και εισέρχεται στα προωθητικά / διαφημιστικά προγράμματά του.

  Κατά την εγγραφή του επισκέπτη - χρήστη – πελάτη – μέλους στο ηλεκτρονικό κατάστημα /ιστοσελίδα οι ζητούμενες πληροφορίες είναι οι εξής :  Ονοματεπώνυμο/ Επωνυμία Επιχείρησης – Διεύθυνση φυσικού προσώπου /Έδρα επιχείρησης – ΤΚ – Τηλέφωνο –FAX – Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) - ΑΦΜ – ΔΟΥ – Πόλη – Χώρα – Έτος γέννησης- Επάγγελμα- Στοιχεία Πιστωτικής Κάρτας.

  Τα προσωπικά  στοιχεία του επισκέπτη-χρήστη-πελάτη-μέλους  που είναι απαραίτητα και τίθενται εκουσίως στη διάθεση της kentia.gr για την έναρξη και ολοκλήρωση οιασδήποτε συναλλαγής  ή επικοινωνίας , η εταιρεία  - η οποία έχει ήδη προβεί στις απαραίτητες ενέργειες και διαδικασίες προστασίας τους με τεχνολογικά μέσα -  δεσμεύεται να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια συνεχούς προστασίας τους, να τα χρησιμοποιεί  περιοριστικά στα πλαίσια  αυτής της συναλλαγής ή επικοινωνίας, ή όσων λάβουν χώρα στο μέλλον και για την ενημέρωσή του σχετικά με προσφορές της εταιρείας και αποστολή διαφημιστικού υλικού, για καταγραφή από την εταιρεία στατιστικών στοιχείων , στα πλαίσια βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών και για επιβεβαίωση και ταυτοποίησή του όποτε καθίσταται αυτό αναγκαίο , όπως στη περίπτωση επιβεβαίωσης ότι το πρόσωπο που κάνει τις αλλαγές των προσωπικών στοιχείων είναι όντως το ίδιο πρόσωπο με το χρήστη με σκοπό την ασφάλεια και την προστασία του. Τα στοιχεία αυτά η εταιρεία είναι υποχρεωμένη να τα διαγράψει μετά την υποβολή σχετικού αιτήματος, εκτός της περίπτωσης ανεξόφλητης από τον πελάτη οφειλής προς την εταιρεία και έως την πλήρη και ολοσχερή ως άνω εξόφληση. 

  Η kentia.gr δεσμεύεται να μη δίδει ή  διανέμει σε κανένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις ή οποιοδήποτε από τα προσωπικά στοιχεία του επισκέπτη-χρήστη-πελάτη-μέλους της χωρίς τη δική του συναίνεση, εκτός των περιπτώσεων που τάσσει ο νόμος και κάθε νόμιμη αρχή και εκτός από τη χορήγηση αυτών προς νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα που συνεργάζονται με την kentia.gr όταν αυτό καθίσταται αναγκαίο για την υλοποίηση των επιθυμιών ή/και παραγγελιών των χρηστών - μελών. Τα νομικά και φυσικά πρόσωπα που συνεργάζονται με την εταιρεία  έχουν το δικαίωμα να επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα που οι χρήστες-μέλη της kentia.gr καταθέτουν, σε αυτό μόνο το βαθμό που είναι απόλυτα αναγκαίος για την παροχή υποστήριξης προς την εταιρεία.

  Ο επισκέπτης-χρήστης-πελάτης-μέλος έχει το δικαίωμα να διορθώνει, συμπληρώνει και τροποποιεί στοιχεία των προσωπικών του δεδομένων και πληροφοριών που έχει θέσει στη διάθεση της kentia.gr , η οποία θα τον συνδράμει τηλεφωνικά ή με ηλεκτρονική αλληλογραφία, εφόσον της ζητηθεί και δεσμεύεται να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια προστασίας του κωδικού πρόσβασής του στην παρούσα ιστοσελίδα. Ο επισκέπτης-χρήστης-πελάτης-μέλος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την διατήρηση της μυστικότητάς και της απόκρυψης του από τρίτα πρόσωπα. 

  Σε περίπτωση απώλειας του ή διαρροής του θα πρέπει να προβεί στην άμεση ειδοποίηση μας, αλλιώς η kentia.gr δεν ευθύνεται για την χρήση του μυστικού κωδικού από μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Σας συνιστούμε, για λόγους ασφαλείας, να αλλάζετε τους ως άνω κωδικούς ανά τακτά χρονικά διαστήματα και να αποφεύγετε τη χρήση των ίδιων και εύκολα ανιχνεύσιμων κωδικών, χρησιμοποιώντας ει δυνατόν όχι μόνο γράμματα και αριθμούς αλλά και σύμβολα για  τη δημιουργία των κωδικών σας. 

  Ο επισκέπτης-χρήστης-πελάτης-μέλος δικαιούται να ασκήσει οποτεδήποτε όλα τα απορρέοντα εκ των άρθρων 11-13 του ν. 2472/1997 δικαιώματά του.  Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι οικείες διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου, ως εκάστοτε ισχύουν. Επίσης, το σύνολο των δεδομένων, των στοιχείων και των συναλλαγών του διέπονται από τις αρχές του απορρήτου των επικοινωνιών  και των εμπορικών συναλλαγών και λαμβάνονται όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα για την προστασία αυτών. Η kentia.gr έχει προβεί στη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων ώστε να εξασφαλίζεται η κατά το δυνατόν μέγιστη ασφάλεια των συναλλαγών που λαμβάνουν χώρα στην παρούσα ιστοσελίδα, οι οποίες διέπονται από τις κείμενες ισχύουσες διατάξεις του ελληνικού, κοινοτικού και διεθνούς δικαίου περί ηλεκτρονικού εμπορίου και προστασίας των καταναλωτών. 

   
 • ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ-ΧΡΗΣΤΗ-ΠΕΛΑΤΗ-ΜΕΛΟΥΣ
  Ο επισκέπτης-χρήστης-πελάτης-μέλος της παρούσας ιστοσελίδας και των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος της kentia.gr έχει τη πλήρη ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκαλείται στην εταιρεία από  τη χρήση της και ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: από την παράνομη συλλογή , αποθήκευση και διακίνηση προσωπικών δεδομένων  των επισκεπτών-χρηστών-πελατών και μελών της εταιρείας, την ανακοίνωση ή διάδοση οποιουδήποτε περιεχομένου είναι παράνομο ή με οιοδήποτε τρόπο προκαλεί ζημία στην εταιρεία μας  , από παραβίαση ή προσβολή οιουδήποτε δικαιώματος της kentia.gr ή γενικά τρίτου προσώπου, από δημοσίευση οποιουδήποτε προσβλητικού, παράνομου ή ανήθικου περιεχομένου , από παραβίαση της αρχής της εχεμύθειας και εμπιστευτικότητας από εσωτερικές πληροφορίες, που αποκτήθηκαν στα πλαίσια εργασιακών σχέσεων ή σχέσεων συνεργασίας, από παραβίαση της Εθνικής Νομοθεσίας που αφορά στη παρούσα ιστοσελίδα και τις υπηρεσίες της. 

  Σε κάθε περίπτωση εκ των ως άνω ενδεικτικά αναφερομένων, η kentia.gr , αφού λάβει γνώση των πραγματικών περιστατικών, θα διακόπτει χωρίς πρότερη ειδοποίηση την παροχή των υπηρεσιών της προς τον επισκέπτη-χρήστη-πελάτη-μέλος , θα έχει το δικαίωμα να αρνείται να δημοσιεύει ή να διαγράφει κάθε τέτοιου είδους περιεχόμενο και θα ασκεί κάθε νόμιμη ενέργεια  προς προάσπιση και προστασία των συμφερόντων και δικαιωμάτων της ενώπιον κάθε αρμοδίου Αρχής και αρμοδίου Δικαστηρίου. Ο επισκέπτης-χρήστης-πελάτης-μέλος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος όλων των ενεργειών που λαμβάνουν χώρα από/δια/υπό του προσωπικού κωδικού και λογαριασμού που θα αποκτήσει για τις συναλλαγές του με την kentia.gr. Σε περίπτωση δε που υποπέσει στην αντίληψή τους οιαδήποτε ενέργεια μέσω /από/υπό ή δια του λογαριασμού και του κωδικού τους χωρίς τη δική τους συναίνεση ή έγκριση, οφείλουν να ενημερώνουν αμέσως την εταιρεία, η οποία δεν υπέχει καμία ευθύνη σε περίπτωση μη ανταπόκρισης των χρηστών στα αμέσως ανωτέρω.

   
 • ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
  Η kentia.gr δε φέρει καμία ευθύνη και δεν εγγυάται ότι η ιστοσελίδα και οι υπηρεσίες του ηλεκτρονικού της καταστήματος , οι επιλογές και τα περιεχόμενα δεν θα διακόπτονται ή δεν θα λάβει χώρα κάποιο σφάλμα ή τεχνικό λάθος  ή ότι αυτό θα διορθώνεται , λόγω της φύσεως του διαδικτύου. Η kentia.gr επίσης δε φέρει καμία ευθύνη από  μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή υπηρεσίες ή πληροφορίες της παρούσης ιστοσελίδας.

  Η kentia.gr καταβάλει και θα εξακολουθήσει να καταβάλει κάθε προσπάθεια ώστε να αποφεύγονται οι διακοπές στις υπηρεσίες και τις συναλλαγές της ιστοσελίδας , αλλά δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για απαιτήσεις αστικής ή ποινικής φύσεως, ούτε έχει υποχρέωση αποζημίωσης - συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας - σε περίπτωση αδυναμίας παροχής υπηρεσιών υποστήριξης ,λειτουργίας της ιστοσελίδας,  για ζημίες που τυχόν προκύψουν από την εκτέλεση ή μη  παραγγελίας  ή για καθυστέρηση εκτέλεσης αυτής για οποιαδήποτε αιτία ή για λάθη στα δεδομένα που εισάγει ο επισκέπτης-χρήστης-πελάτης-μέλος στις φόρμες παραγγελιών καθώς και για τυχόν λάθη σε τιμές ή χαρακτηριστικά προιόντων, ή στην ορθότητα ή πληρότητα των περιεχομένων, των σελίδων και υπηρεσιών και στη διαθεσιμότητα αυτών. Επίσης η kentia.gr επιφυλάσσεται ως προς το χρόνο παράδοσης των προιόντων στις περιπτώσεις ανωτέρας βίας.  Η εταιρεία δεν υπέχει καμία ευθύνη και δεν εγγυάται για τη μη διαθεσιμότητα των προιόντων της , θα ενημερώνει όμως μόλις καθίσταται αυτό εφικτό περί της διαθεσιμότητας των προς πώληση προιόντων, όπως αναλύεται κατωτέρω, οπότε και τότε απαλλάσσεται κάθε περαιτέρω ευθύνης. Τα περιεχόμενα, οι φωτογραφίες, οι απεικονίσεις, τα προιόντα, οι υπηρεσίες της παρούσης ιστοσελίδας, διατίθενται όπως ακριβώς έχουν.

  Η kentia.gr δύναται να διακόψει ή αναστείλει τη λειτουργία της παρούσης ιστοσελίδας , προσωρινά ή μόνιμα, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του επισκέπτη-χρήστη-πελάτη-μέλους, χωρίς να φέρει από αυτή την αιτία καμία ευθύνη και χωρίς να γεννάται υποχρέωση αποζημίωσης υπέρ αυτού. Η εταιρεία δεν υπέχει οιαδήποτε ευθύνη για ό,τι ανακύψει στα πλαίσια επικοινωνίας ή συναλλαγής του επισκέπτη-χρήστη-πελάτη-μέλους με διαφημιζομένους στην παρούσα ιστοσελίδα.

   
 • Cookies
  Η kentia.gr, έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του επισκέπτη – χρήστη-πελάτη-μέλους ορισμένων υπηρεσιών και σελίδων της . Τα cookies είναι μικρά ΄΄αρχεία ΄΄ κειμένου, τα οποία αποθηκεύονται στο φυλλομετρητή του επισκέπτη-χρήστη-πελάτη-μέλους κατά την πλοήγησή του στο διαδίκτυο και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Σκοπός τους είναι να ειδοποιούν τον ιστότοπο της εταιρείας που επισκέπτεται ο χρήστης, για την προηγούμενη δραστηριότητά του. Μπορούν να βελτιώσουν την εμπειρία περιήγησης επιτρέποντας στη τοποθεσία να απομνημονεύσει τις προτιμήσεις του ή δίνοντάς του τη δυνατότητα να αποφεύγει τη σύνδεση κάθε φορά που επισκέπτεται τη τοποθεσία. 

  Χρησιμοποιούνται  επίσης για τη διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη - χρήστη –πελάτη-μέλους σε συγκεκριμένες υπηρεσίες της kentia.gr και για στατιστικούς λόγους προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες της εταιρείας  είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς ή για λόγους marketing. Ο επισκέπτης- χρήστης –πελάτης-μέλος της kentia.gr μπορεί να ρυθμίσει το διακομιστή του κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες της ιστοσελίδας, είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης- χρήστης-πελάτης-μέλος των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων της εταιρείας δεν επιθυμεί την χρήση cookies για την αναγνώριση του δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.

 

 • ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
  Όλο το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού καταστήματος – παρούσης ιστοσελίδας συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, απεικονίσεων, φωτογραφιών, σχεδίων , κειμένων, υπηρεσιών, προιόντων, σχεδιασμού της ιστοσελίδας και του ηλεκτρονικού καταστήματος κατατεθειμένων σημάτων , λογισμικών, λογοτύπων και γενικά όλων των αρχείων τους,  αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της εταιρείας (  εκτός αυτών που ρητά εξαιρούνται και αποτελούν πνευματικά δικαιώματα τρίτων οι οποίοι μας έχουν παραχωρήσει τη χρήση τους )  και προστατεύονται από τις ισχύουσες ελληνικές, κοινοτικές και διεθνείς διατάξεις.

  Δυνάμει των ανωτέρω, απαγορεύεται η αναπαραγωγή, αντιγραφή, εγγραφή, αναμετάδοση , πώληση, τροποποίηση, αναδημοσίευση, διανομή , μετάδοση εν όλω ή εν μέρει εκάστου όλων των ανωτέρω με οιονδήποτε τρόπο χωρίς την τυχόν πρότερη ρητή έγγραφη συναίνεση της εταιρείας ή οιουδήποτε άλλου νόμιμου δικαιούχου αυτού. Η εμφάνιση ενός εκάστου εκ των ανωτέρω στην ιστοσελίδα της εταιρείας δεν θεωρείται και δεν επιτρέπεται να εκληφθεί ως εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης του ή ως  μεταβίβαση. 

   
 • ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
  Ο επισκέπτης – χρήστης που ενδιαφέρεται να διαφημιστεί στη παρούσα ιστοσελίδα , προκειμένου να λάβει όλες τις απαραίτητες γι' αυτό πληροφορίες θα πρέπει να συμπληρώσει στη σχετική αίτηση τα εξής στοιχεία: Ονοματεπώνυμο /Επωνυμία Επιχείρησης - Τηλέφωνο - E-mail - URL (Ηλεκτρονική διεύθυνση της προς διαφήμιση ιστοσελίδας). Η εταιρεία δεν ευθύνεται για την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων που ακολουθούν οι διαφημιζόμενοι σε αυτό κατά τις συναλλαγές τους με τους επισκέπτες - χρήστες των υπηρεσιών αυτών.

   
 • LINKS TO OTHER SITES (“Δεσμοί”)
  Η εταιρεία περιλαμβάνει links (“δεσμούς”) προς άλλα websites τα οποία και δεν ελέγχονται από το ίδιο αλλά από τους τρίτους φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) . Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η εταιρεία για τους Όρους Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων τους οποίους αυτοί ακολουθούν .

 

 • ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
  Για τη χρήση των υπηρεσιών ηλεκτρονικού εμπορίου της εταιρείας από το επισκέπτη-χρήστη-πελάτη-μέλος ζητούνται τα εξής στοιχεία : Ονοματεπώνυμο / Επωνυμία Επιχείρησης - Διεύθυνση φυσικού προσώπου /Έδρα επιχείρησης - ΤΚ - Τηλέφωνο - E-mail - fax - ΑΦΜ - ΔΟΥ - Πόλη - Χώρα - Στοιχεία Πιστωτικής Κάρτας . Τα ανωτέρω στοιχεία απαιτούνται και για την έκδοση των σχετικών παραστατικών (φορολογικών) και διατηρούνται στο οικονομικό αρχείο της εταιρείας, η οποία μπορεί να αξιοποιεί - επεξεργάζεται τα στοιχεία που συλλέγονται κατά τις συναλλαγές των χρηστών προκειμένου να καταγράφει τα ενδιαφέροντα του συναλλασσόμενου και να προβαίνει σε νέες προσφορές, εκτός αν ο επισκέπτης-χρήσητς-πελάτης-μέλος των υπηρεσιών αυτών ζητήσει να μη γίνονται τέτοιου είδους προσφορές. Τα στοιχεία που αφορούν τα ενδιαφέροντα του  ουδέποτε δύνανται να γνωστοποιηθούν σε τρίτους εκτός των ρητά αναφερόμενων στην παρούσα σύμβαση εξαιρέσεων.

 

 • ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ
  Η Πιστωτική Κάρτα που ο επισκέπτης-χρήστης-πελάτης- μέλος θα χρησιμοποιήσει για την εξόφληση υπηρεσιών / συνδρομών της kentia.gr, χρεώνεται μόνο για μία φορά και μόνο για τη συγκεκριμένη συναλλαγή εκτός κι αν ο επισκέπτης-χρήστης-πελάτης-μέλος έχει επιλέξει την αυτόματη χρέωση της πιστωτικής του κάρτας κάθε φορά που ανανεώνεται η συνδρομή του ή η υπηρεσία στην οποία συμμετέχει. 

  Η kentia.gr δεν ευθύνεται για τους όρους χρήσης προσωπικών δεδομένων που υιοθετούν οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί με τους οποίους συνεργάζεται για την ολοκλήρωση των εμπορικών συναλλαγών.

 

 • ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ (E-MAIL)
  Για την παραχώρηση στον επισκέπτη-χρήστη-πελάτη-μέλος ηλεκτρονικής διεύθυνσης για την πρόσβαση σε συγκεκριμένες υπηρεσίες της kentia.gr, ζητούνται τα εξής στοιχεία: Όνομα, Επίθετο, Οδός, Αριθμός, Πόλη, Τ.Κ., Τηλέφωνο, Έτος γέννησης, Επάγγελμα, Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). Τα στοιχεία αυτά ουδέποτε γνωστοποιούνται σε τρίτους εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων στην παρούσα σύμβαση, ενώ ο κάτοχος της ηλεκτρονικής διεύθυνσης οφείλει να διαφυλάσσει τη μυστικότητα του κωδικού πρόσβασης σε αυτήν και να μην τον γνωστοποιεί σε τρίτους. 

  Η kentia.gr δεν ελέγχει το περιεχόμενο των ηλεκτρονικών μηνυμάτων που αποστέλλονται από και προς τους επισκέπτες-χρήστες-πελάτες-μέλη μέσω της παρεχόμενης από την εταιρεία ηλεκτρονικής διεύθυνσης. Η εταιρεία διατηρεί αρχείο με τις ανωτέρω ηλεκτρονικές διευθύνσεις και μπορεί να αποστέλλει μηνύματα ενημερωτικού και οικονομικού χαρακτήρα στους κατόχους των ηλεκτρονικών διευθύνσεων εκτός εάν οι τελευταίοι δεν επιθυμούν κάτι τέτοιο. Η εκάστοτε χρήση της ηλεκτρονικής διεύθυνσης από τον κάτοχο της συνοδεύεται από ενημερωτικό σημείωμα που τον πληροφορεί για την προστασία των στοιχείων που αποστέλλει ή λαμβάνει και την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων.

   
 • IP ADDRESSES
  H διεύθυνση IP μέσω της οποίας ο Η/Υ του επισκέπτη-χρήστη-πελάτη-μέλους έχει πρόσβαση στο Διαδίκτυο και στη συνέχεια στην kentia.gr κρατείται για τεχνικούς λόγους και αξιοποιείται αποκλειστικά και μόνο για την συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων.

   
 • ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ
  Επισκέπτες-χρήστες της εταιρείας που είναι ανήλικοι δεν επιτρέπεται να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες της kentia.gr που μπορεί να θεωρούνται ακατάλληλες για ανηλίκους και οι οποίες δεν είναι δυνατό να ελεγχθούν από την εταιρεία. Σε κάθε ενότητα ή υπηρεσία που μπορεί να περιέχει υλικό ακατάλληλο/προσβλητικό/ανήθικο υπάρχει προειδοποίηση προς τους επισκέπτες-χρήστες. Εάν παρόλα αυτά ανήλικοι χρήστες αυτοβούλως επισκεφτούν σελίδες με υλικό ακατάλληλο/προσβλητικό/ανήθικο και το οποίο δεν είναι δυνατό να ελέγχεται συνεχώς, η  kentia.gr δεν φέρει καμία ευθύνη.

 

 • ΑΡΝΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
  Η kentia.gr δεν ελέγχει , ούτε ευθύνεται , ούτε θεωρείται ότι εγκρίνει  το περιεχόμενο, τη διαθεσιμότητα, την ποιότητα, τη λειτουργία, την ορθότητα και πληρότητα των προιόντων , υπηρεσιών και γενικού ενός εκάστου στοιχείου που συνιστούν το περιεχόμενο άλλων ιστοσελίδων με εμπορικό ή διαφημιστικό σκοπό στις οποίες παραπέμπει για διευκόλυνση της ιστοσελίδας και δέον όπως μη εκληφθεί ότι προτρέπει σε χρήση αυτών η οποία δεν είναι υποχρεωτική και τυγχάνει της πλήρους ευθύνης του χρήστη. Ο επισκέπτης-χρήστης-πελάτης-μέλος οφείλει να είναι προσεκτικός κατά τη χρήση αυτών των ιστοσελίδων και σε περίπτωση οιουδήποτε προβλήματος στα πλαίσια επίσκεψης ή χρήσης ή συναλλαγής με αυτά, η kentia.gr δε φέρει απολύτως καμία ευθύνη και δέον όπως απευθύνεστε σε αυτές.

 

 • ΤΡΟΠΟΙ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

  Αποστολή με  courier
  Η παραγγελία σας αποστέλλεται με την εταιρία ταχυμεταφορών.
   
 • Για αγορές από 60,00€ και άνω η αποστολή είναι ΔΩΡΕΑΝ.
 • Η χρέωση μεταφορικών για αγορές έως 60,00€ για πληρωμή με πιστωτική κάρτα ή paypal είναι 3,50€
 • Η χρέωση μεταφορικών για αγορές έως 60,00€ για πληρωμή με κατάθεση σε τράπεζα είναι 3,50€
 • Η χρέωση μεταφορικών για αγορές έως 60,00€ για πληρωμή με αντικαταβολή είναι 5,50€ 
  Για αποστολές στην Κύπρο
 •  Για αγορές από 120,00€ και άνω η αποστολή είναι ΔΩΡΕΑΝ.
 • Η χρέωση μεταφορικών για αγορές έως 120,00€ για πληρωμή με πιστωτική κάρτα , paypal ή τραπεζική κατάθεση είναι 13,00€
   
 • Χρόνος παράδοσης των παραγγελιών

  Η παράδοση των προϊόντων  γίνεται από Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 09:00 έως τις 19:00 και Σάββατο από τις 09:00 έως τις 15:00.

  Εάν επιθυμείτε η παράδοση του δέματος να πραγματοποιηθεί συγκεκριμένες ώρες (πρωινές: 09:00-14:00 ή απογευματινές: 14:00-19:00), θα προτείναμε για διευκόλυνσή σας να το αναφέρετε στο πεδίο σημείωσης που εμφανίζεται στο τελικό στάδιο "Ολοκλήρωση Παραγγελίας" της αγοράς σας. 

  Για τη δική σας καλύτερη ενημέρωση, όσον αφορά την αποστολή της παραγγελίας σας, η kentia σας αποστέλλει μέσω email τον αριθμό αποστολής, τον οποίο τοποθετείτε στη σελίδα  της Courier ώστε να ενημερώνεστε σε ποιο ακριβώς σημείο βρίσκεται η παραγγελία σας και για τον ακριβή χρόνο παράδοσης.

  H kentia.gr δεν ευθύνεται για τυχόν καθυστερήσεις στην παράδοση των προϊόντων όταν στην διαδικασία υπεισέρχονται αστάθμητοι παράγοντες. Ενδεικτικά, δεν ευθύνεται για καθυστερήσεις παράδοσης που οφείλονται,σε ενδιάμεσους χώρους φόρτωσης - εκφόρτωσης, απεργίες μεταφορικών μέσων ή άλλου είδους απεργίες που επηρεάζουν τη διακίνηση των εμπορευμάτων. Στην περίπτωση αυτή θα επικοινωνήσουμε το ταχύτερο δυνατό μαζί σας για να συνεννοηθούμε για τη νέα ημερομηνία παράδοσης.

  Παρόλο που έχουμε λάβει κάθε μέριμνα για την ενημέρωσή σας για τυχόν έλλειψη διαθεσιμότητας κάποιου προϊόντος, υπάρχει η πιθανότητα να υπάρξει απροσδόκητη έλλειψη ή μη διαθεσιμότητα του προϊόντος για την οποία η εταιρεία, όπως ήδη έχει αναφερθεί δε φέρει καμία απολύτως ευθύνη. Στην περίπτωση όμως αυτή και πάλι η kentia.gr θα επικοινωνήσει μαζί σας προκειμένου να σας ενημερώσει μόλις καθίσταται αυτό εφικτό για το χρόνο νέας παραλαβής του προϊόντος που επιλέξατε και είναι σε προσωρινή έλλειψη. Εάν το προϊόν που επιλέξατε εκ παραδρομής δεν ανακοινωθεί από εμάς ότι βρίσκεται σε προσωρινή έλλειψη ή κατάργηση τότε και πάλι θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για να συνεννοηθούμε για την παράδοση άλλου προϊόντος ή την ακύρωση της παραγγελίας σας αζημίως και για τα δύο μέρη και την άτοκη επιστροφή των χρημάτων που τυχόν έχουν καταβληθεί μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα, χωρίς ακολούθως να φέρει ουδεμία απολύτως ευθύνη.

   
 • ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

  Ολοκληρώνοντας την αγορά σας, σας προσφέρουμε 4 τρόπους πληρωμής για να διαλέξετε όποιον σας εξυπηρετεί καλύτερα:

  1. Με Αντικαταβολή
  Σε περίπτωση που σας παραδοθεί στην διεύθυνση που μας έχετε υποδείξει , εξοφλείτε στον υπάλληλο της μεταφορικής.

  2. Με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό
 • ΕΘΝΙΚΗ: ΙΒΑΝ: GR38 0110 1920 0000 1924 7039 282
  Αριθμός Λογαριασμού: 192/470392-82
 • ΠΕΙΡΑΙΩΣ: ΙΒΑΝ: GR35 0172 1020 0051 0203 7051 310   
  Αριθμός Λογαριασμού: 5102/037 051 310
 • ALPHA BANK: IBAN: GR79 0140 8030 8030 0200 2008 905
  Αριθμός Λογαριασμού:   803 002 002 008905
 • EUROBANK: IBAN: GR09 0260 2020 0003 1020 1302 201 
  Αριθμός Λογαριασμού:  0026.0202.31.0201302201

  Κατά την κατάθεση, θα πρέπει στην αιτιολογία να γράψετε το ονοματεπώνυμο σας και τον κωδικό-αριθμό ή τους αριθμούς παραγγελιών εάν είναι παραπάνω από μια.

  Εφόσον κάνετε την κατάθεση, θα πρέπει να μας στείλετε το αντίγραφο της τραπεζικής εντολής στο fax 210  4830508 ή στο email eshop@kentiamore.gr ή να επικοινωνήστε με το τηλεφωνικό μας κέντρο στο  210 48 17888 για να μας ενημερώσετε για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

  Mετά τη λήψη έγκυρου αντιγράφου της κατάθεσης του συνολικού ποσού ακολουθείται η διαδικασία επεξεργασίας και επιβεβαίωσης της παραγγελίας και σας αποστέλλονται τα σχετικά ηλεκτρονικά μηνύματα .Σε περίπτωση που μέσα σε τρεις εργάσιμες ήμερες δεν μας έχετε στείλει τα παραπάνω στοιχεία, τότε η παραγγελία σας θεωρείται άκυρη.

  3. Με πιστωτική κάρτα
  Αν διαθέτετε πιστωτική κάρτα VISA, MasterCard , Euro line μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε με ασφάλεια μέσα από την φόρμα παραγγελίας μας. Τα στοιχεία της πιστωτικής σας κάρτας δεν αποστέλλονται πίσω στο Κentia.gr. Για να διασφαλιστεί η απόλυτη ασφάλεια των ηλεκτρονικών συναλλαγών μέσω πιστωτικών καρτών, αυτές γίνονται μέσα από το σύστημα ασφαλείας της Τράπεζας Eurobank, η οποία υποστηρίζει ένα ασφαλές περιβάλλον συναλλαγών.

  4. Online πληρωμή μέσω PayPal.
  Το PayPal είναι ένας παγκόσμια αποδεκτός τρόπος ηλεκτρονικών συναλλαγών. Είναι ο ασφαλέστερος και ευκολότερος τρόπος αποστολής χρημάτων στο διαδίκτυο χωρίς να γίνονται γνωστά τα στοιχεία πιστωτικών ή χρεωστικών καρτών ή τραπεζικών λογαριασμών ή άλλες οικονομικές πληροφορίες των χρηστών. Έτσι μπορείτε να είστε σίγουροι πως η αγορά σας θα πραγματοποιηθεί με τον πλέον ασφαλή τρόπο.

  Σημείωση: Υποχρεωτική είναι η έκδοση απόδειξης λιανικής ή τιμολογίου πώλησης. Τιμολόγιο εκδίδεται σε εταιρίες και ελεύθερους επαγγελματίες εφόσον συμπληρώσουν κατά την παραγγελία τους τα πλήρη στοιχεία τους:  Επωνυμία εταιρίας, Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ., Διεύθυνση έδρας και επάγγελμα.

   
 • ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ

  Η kentia.gr στηρίζοντας το Ηλεκτρονικό Εμπόριο σας δίνει τη δυνατότητα, μέσω της πληρότητας των περιγραφών των οποίων αναρτά στις σελίδες της, να απολαμβάνετε το προνόμιο της άμεσης επαφής με τα προϊόντα που διαθέτει από την οθόνη του υπολογιστή σας γρήγορα και εύκολα.

  Θέλοντας να αναδείξουμε τα οφέλη της χρήσης του διαδικτύου στις καθημερινές μας αγορές κατωτέρω παραθέτουμε τους όρους και προϋποθέσεις επιστροφής ελαττωματικών ή μη προϊόντων.

  Α. Επιστροφές Προϊόντων λόγω λάθους παράδοσης.
  Σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες παραδίδονται άλλα από τα πωληθέντα, κατά είδος ή ποσότητα ή λείπει ιδιότητα η οποία έχει προηγουμένως συνομολογηθεί εγγράφως με αποστολή mail στο eshop@kentiamore.gr ή τηλεφωνική επικοινωνία στο 210 4817 888 με τηνkentia.gr ο πελάτης επιστρέφει τα προϊόντα προς έλεγχο και διαπίστωση του λάθους.

  Η επιστροφή του προς αντικατάσταση προϊόντος θα πρέπει να γίνεται μαζί με όλα τα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν (π.χ. ΔΑΤ, Απ. Λιανικής κ.ο.κ) και πλήρη τη συσκευασία του σε χρονικό διάστημα 5 ημερολογιακών ημερών από την παράδοση.

  Tα προϊόντα θα πρέπει να βρίσκονται σε άριστη κατάσταση στην αρχική τους συσκευασία και επάνω να έχουν όλα τα ταμπελάκια. Δεν επιστρέφονται προϊόντα τα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί ή έχουν πλυθεί. Στην περίπτωση αυτή τα έξοδα επιστροφής των προϊόντων στην εταιρεία καθώς και τα έξοδα επαναπροώθησης στον πελάτη βαρύνουν την kentia.gr αρκεί να τηρείται ο προτεινόμενος από την εταιρεία τρόπος επιστροφής.

  Β. Επιστροφές ελαττωματικών προϊόντων.
  Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι το είδος φέρει κατασκευαστικό ελάττωμα, εφόσον αυτό βεβαιωθεί από την εταιρεία που παρέχει την εγγύηση καλής κατασκευής και ποιότητας ισχύουν τα ακόλουθα:
  Η επιστροφή του προς αντικατάσταση προϊόντος θα πρέπει να γίνεται μαζί με όλα τα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν (π.χ. ΔΑΤ, Απ. Λιανικής κ.ο.κ) και πλήρη τη συσκευασία του σε χρονικό διάστημα 14 ημερολογιακών ημερών από την παράδοση αφού έχει προηγηθεί αποστολή mail στο eshop@kentiamore.gr ή τηλεφωνική επικοινωνία στο 210 4817 888.

  Tα προϊόντα θα πρέπει να βρίσκονται σε άριστη κατάσταση στην αρχική τους συσκευασία και επάνω να έχουν όλα τα ταμπελάκια. Δεν επιστρέφονται προϊόντα τα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί ή έχουν πλυθεί.
  Η επιστροφή των προϊόντων θα πραγματοποιείται είτε μέσω courier που θα υποδείξει η εταιρία, ή σε ένα από τα καταστήματα που διατηρεί η εταιρεία.Στην περίπτωση αυτή τα έξοδα επιστροφής των προϊόντων στην εταιρεία καθώς και τα έξοδα επαναπροώθησης στον πελάτη βαρύνουν την εταιρεία αρκεί να τηρείται ο προτεινόμενος από την εταιρεία τρόπος επιστροφής.

  Μετά την επιστροφή των προϊόντων γίνεται έλεγχος του ελαττώματος που αναφέρεται από τον πελάτη και στην συνέχεια επικοινωνία μαζί του για ενημέρωσή του σχετικά με τα αποτελέσματα του ελέγχου. Εφόσον διαπιστωθεί το ελάττωμα, αντικατάσταση του προϊόντος, άλλως ακύρωση της συναλλαγής σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η αντικατάσταση σε εύλογο χρόνο και δεν μπορεί να βρεθεί από την kentia.gr άλλο προϊόν αντίστοιχων ή καλύτερων χαρακτηριστικών ή αντίστοιχης αξίας για την αντικατάσταση. Σε περίπτωση ακύρωσης της συναλλαγής η επιστροφή των χρημάτων της αρχικής αγοράς γίνεται με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο είχε γίνει η αρχική πληρωμή του πελάτη προς την kentia.gr.

  Ειδικότερα, σε περίπτωση χρέωσης μέσω πιστωτικής κάρτας η εταιρεία θα υποχρεούται να ενημερώσει την εκδότρια Τράπεζα για την ακύρωση της συναλλαγής και η τράπεζα θα προβεί εν συνεχεία σε κάθε πράξη που προβλέπεται με βάση τη σύμβαση που έχει καταρτίσει με τον πελάτη χωρίς σχετική ευθύνη της kentia.gr πλέον. Η εταιρεία κατόπιν της ενημέρωσης αυτής δεν φέρει καμία ευθύνη για το χρόνο και τον τρόπο εκτέλεσης του αντιλογισμού, που ρυθμίζεται από την σύμβαση. Σε περίπτωση πληρωμής με τραπεζικό έμβασμα θα πραγματοποιείται αντίστροφο τραπεζικό έμβασμα από τους λογαριασμούς της εταιρείας προς τον πελάτη.

  Σε περίπτωση που τα προϊόντα επιστραφούν κατεστραμμένα ή ελλιπή το Ηλεκτρονικό Κατάστημα έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από τον πελάτη, το ποσό της οποίας θα καθορίζεται από την κατάσταση των προϊόντων και να προβαίνει μονομερώς και άνευ ετέρου τινός σε ολικό ή μερικό συμψηφισμό της απαίτησής του αυτής έναντι του πελάτη.

  Γ. Επιστροφές προϊόντων, τα οποία θεωρούνται ελαττωματικά κατά την παράδοση (DOA):
  Η επιστροφή των προϊόντων, τα οποία θεωρούνται ελαττωματικά κατά την παράδοση (DOA) θα γίνεται αποδεκτή εντός επτά 7 ημερολογιακών ημερών από την παράδοση αυτών στον πελάτη αφού έχει προηγηθεί αποστολή mail στο eshop@kentiamore.gr ή τηλεφωνική επικοινωνία στο 210 4817 888 Ταυτόχρονα, θα πρέπει το προϊόν να μην είναι κατεστραμμένο και να έχει όλα τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν (π.χ. Δ.Α.Τ., Απ. Λιανικής κ.ο.κ) και πλήρη τη συσκευασία του. Στις περιπτώσεις αυτές ισχύουν τα ακόλουθα:
   
 • Το προϊόν παραλαμβάνεται και ελέγχεται για την διαπίστωση του αναφερόμενου από τον ΠΕΛΑΤΗ ελαττώματος.
 • Υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν προηγουμένως παραληφθεί και ελεγχθεί αυτά από την kentia.gr, θα γίνεται αντικατάσταση του είδους με όμοιο καινούριο, ή σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας με άλλο καινούργιο προϊόν αντίστοιχης ποιότητας και τιμής, άλλως σε περίπτωση που ο πελάτης δεν επιθυμεί αντικατάσταση, θα πραγματοποιείται επιστροφή των χρημάτων της αρχικής αγοράς στον πελάτη. Η επιστροφή των χρημάτων γίνεται με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο είχε γίνει η αρχική πληρωμή του πελάτη προς την kentia.gr.
 • Ειδικότερα, σε περίπτωση χρέωσης μέσω πιστωτικής κάρτας η kentiamore.gr θα υποχρεούται να ενημερώσει την εκδότρια Τράπεζα για την ακύρωση της συναλλαγής και η τράπεζα θα προβεί εν συνεχεία σε κάθε πράξη που προβλέπεται με βάση τη σύμβαση που έχει καταρτίσει με τον πελάτη χωρίς σχετική ευθύνη της εταιρείας πλέον. Η kentiamore.gr κατόπιν της ενημέρωσης αυτής δεν φέρει καμία ευθύνη για το χρόνο και τον τρόπο εκτέλεσης του αντιλογισμού, που ρυθμίζεται από την σύμβαση. Στην περίπτωση πληρωμής με μετρητά, εάν ο πελάτης είχε επιλέξει την δυνατότητα «παραλαβή από το κατάστημα», θα γίνεται με επιστροφή των χρημάτων του σε αυτόν από το κατάστημα της εταιρείας. Σε περίπτωση πληρωμής με τραπεζικό έμβασμα θα πραγματοποιείται αντίστροφο τραπεζικό έμβασμα από τους λογαριασμούς της εταιρείας προς τον πελάτη.

  Τα έξοδα αποστολής τόσο για την επιστροφή των προϊόντων στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ όσο και για την επαναπροώθηση στον ΠΕΛΑΤΗ του αντικατεστημένου προϊόντος βαρύνουν την ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

  Σε περίπτωση που τα προϊόντα επιστραφούν κατεστραμμένα ή ελλιπή το Ηλεκτρονικό Κατάστημα έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από τον πελάτη, το ποσό της οποίας θα καθορίζεται από την κατάσταση των προϊόντων και να προβαίνει μονομερώς και άνευ ετέρου τινός σε ολικό ή μερικό συμψηφισμό της απαίτησής του αυτής έναντι του πελάτη.

  Δ. Επιστροφή μη ελαττωματικών προϊόντων - Δικαίωμα αναιτιολόγητης υπαναχώρησης από τον πελάτη.

  Ο ΠΕΛΑΤΗΣ έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από την σύμβαση αγοράς μέσα σε χρονικό διάστημα 14 ημερολογιακών ημερών από την παράδοση αφού έχει προηγηθεί αποστολή mail στο eshop@kentiamore.gr ή τηλεφωνική επικοινωνία στο 210 4817888. Η υπαναχώρηση γίνεται υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

  Η υπαναχώρηση αυτή είναι αναιτιολόγητη και χωρίς καμία επιβάρυνση και αν το είδος έχει ήδη παραδοθεί ο πελάτης οφείλει να επιστρέψει το προϊόν ακριβώς στην κατάσταση που το παρέλαβε, με το σύνολο των εξαρτημάτων του, των εντύπων που το συνοδεύουν και της συσκευασίας του σε άριστη κατάσταση. Η επιστροφή του είδους γίνεται δεκτή, μόνον εφόσον πρώτα ο αγοραστής έχει εξοφλήσει κάθε ποσό που επιβαρύνθηκε η εταιρία για την αποστολή του είδους σε αυτόν και τα έξοδα αποστολής για την επιστροφή του είδους.

  Η δήλωση υπαναχώρησης ασκείται εγγράφως ή και ηλεκτρονικά και η εταιρεία είναι υποχρεωμένη να αποστείλει επιβεβαίωση της παραλαβής δήλωσης υπαναχώρησης μόλις αυτή περιέλθει σε αυτήν.

  Κατόπιν της δήλωσης υπαναχώρησης, η εταιρεία υποχρεούται να αποδώσει το τίμημα που εισέπραξε το πολύ μέσα σε 14 μέρες από την παραλαβή των προϊόντων.

  Η επιστροφή των χρημάτων στον πελάτη, θα γίνεται με τον ίδιο μέσο με το οποίο είχε γίνει η αρχική είσπραξη. Συγκεκριμένα στην περίπτωση χρέωσης μέσω πιστωτικής κάρτας ως εξής: σε περίπτωση που μέχρι την υπαναχώρηση και επιστροφή του είδους έχει καταβληθεί στην εταιρεία το τίμημα από την Τράπεζα, η εταιρεία θα υποχρεούται να ενημερώσει την Τράπεζα για την ακύρωση της συναλλαγής και η τράπεζα θα προβεί σε κάθε πράξη που προβλέπεται με βάση με βάση τη σύμβαση που έχει καταρτίσει με τον πελάτη. Η εταιρεία κατόπιν της ενημέρωσης αυτής δεν φέρει καμία ευθύνη για το χρόνο και τον τρόπο εκτέλεσης του αντιλογισμού, που ρυθμίζεται από την σύμβαση. Σε περίπτωση πληρωμής με τραπεζικό έμβασμα η επιστροφή θα γίνεται επίσης με τραπεζικό έμβασμα στον ίδιο λογαριασμό του πελάτη.

  Ο πελάτης ευθύνεται να αποζημιώσει την εταιρεία αν έκανε χρήση άλλη από εκείνη που είναι αναγκαία για τη διαπίστωση της φύσης, των χαρακτηριστικών των προϊόντων στο διάστημα μέχρι τη δήλωση της υπαναχώρησης. Σε περίπτωση ανοίγματος της συσκευασίας ή και τυχόν χρήσης των προϊόντων η αξία τους αυτομάτως μειώνεται καθώς το προϊόν χαρακτηρίζεται ως μεταχειρισμένο και ο πελάτης οφείλει να αποζημιώσει την εταιρεία για την μείωση της αξίας του προϊόντος. Η μείωση της αξίας από το άνοιγμα της συσκευασίας και επακόλουθα από τον χαρακτηρισμό του προϊόντος ως μεταχειρισμένου εξετάζεται κατά περίπτωση και καθορίζεται από την εταιρεία και συνήθως είναι της τάξης του 30%-60%. Η kentia.gr δικαιούται να συμφωνήσει με τον πελάτη την αποζημίωσή της ακόμα και με αμοιβαίο συμψηφισμό.

  Σε περίπτωση που τα προϊόντα επιστραφούν κατεστραμμένα ή ελλιπή το Ηλεκτρονικό κατάστημα έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από τον πελάτη, το ποσό της οποίας θα καθορίζεται από την κατάσταση των προϊόντων και να προβαίνει μονομερώς και άνευ ετέρου τινός σε ολικό ή μερικό συμψηφισμό της απαίτησής του αυτής έναντι του πελάτη.

  ΑΣΦΑΛΗ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

  Τα διατιθέμενα από την kentia.gr προϊόντα συνοδεύονται από γραπτές οδηγίες χρήσης  στην ελληνική γλώσσα.

  ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

   Οι παρόντες όροι χρήσης μπορούν να τροποποιηθούν οποτεδήποτε από την εταιρεία με ή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Κάθε τυχόν τροποποίηση των όρων ισχύει με την ανάρτησή τους στη παρούσα ιστοσελίδα ο δε επισκέπτης-χρήστης-πελάτης-μέλος υποχρεούται να ενημερωθεί ο ίδιος για το περιεχόμενο των τυχόν τροποποιήσεων ή αλλαγών στους όρους πριν την εκάστοτε χρήση της παρούσης ιστοσελίδας.

  ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ ΟΡΟΥ

    Αν ένας από τους προαναφερθέντες όρους είναι ή καταστεί άκυρος, οι υπόλοιποι όροι της παρούσης Συμβάσεως δεν θα θίγονται.

  ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΟΣ ΟΡΟΣ

   Σε οποιοδήποτε σημείο της παρούσας προβλέπεται η επιστροφή χρημάτων ή/και η πίστωση αυτών στον λογαριασμό του πελάτη τούτη εννοείται πάντοτε ως άτοκη.

  ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

   Τυχόν καθυστέρηση άσκησης από τα μέρη (εταιρεία και επισκέπτη-χρήστη-πελάτη-μέλος) μέρους ή του συνόλου των δικαιωμάτων που απορρέουν από τους παρόντες όρους δεν επιφέρει αποδυνάμωση ή παραίτηση από το εν λόγω δικαίωμα το οποίο δύναται να ασκηθεί οποτεδήποτε σε μεταγενέστερο στάδιο και καθ' εύλογη κρίση του δικαιούχου.

  ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

  Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας και ηλεκτρονικού καταστήματος όπως εκάστοτε ισχύουν καθώς και οι μεσολαβούσες τροποποιήσεις διέπονται από το ελληνικό , κοινοτικό και διεθνές δίκαιο.

   

  ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ

  Για κάθε διαφορά που τυχόν ανακύψει αναφορικά με την λειτουργία και χρήση της ιστοσελίδας/ηλεκτρονικού καταστήματος αρμόδια είναι τα Δικαστήρια της Αθήνας

  ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΩΝ

   Ο επισκέπτης-χρήστης-πελάτης- μέλος της παρούσης ιστοσελίδας δηλώνει ότι μελέτησε τους παρόντες όρους τους οποίους και αποδέχεται στο σύνολό τους και ότι αναγνωρίζει ότι διέπουν το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών από την εταιρεία καθόλη τη διάρκεια της πλοήγησής του ή στα πλαίσια εκάστου σταδίου των συναλλαγών του με την εταιρεία.